• BREAKING NEWS China fines GlaxoSmithKline $492 million for bribery